Vispārīgi noteikumi

SIA “Harpoon”, reģistrācijas Nr. 40203254264, adrese: Kronvalda iela 3-16, Jelgava, LV-3002, (turpmāk arī “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un uzglabā personas datus, ko Catstuffco.com iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē vietni ( turpmāk tekstā “Datu subjekts” vai “Jūs”).

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t.i., datu subjektu. Apstrāde ir jebkura darbība, kas saistīta ar personas datiem, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, modificēšana, izmantošana, apskate, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis ievēro likumā noteiktos datu apstrādes principus un spēj apliecināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Personas datu iegūšana, apstrāde un uzglabāšana

Personu identificējošu informāciju vāc, apstrādā un glabā Datu pārzinis, galvenokārt izmantojot tiešsaistes veikala vietni un e-pastu.

Apmeklējot un izmantojot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta saskaņā ar Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkādām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

Datu pārzinis neatbild par Datu subjektam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies nepatiesu personas datu dēļ.

Klientu personas datu apstrāde

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

- Vārds Uzvārds

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

- Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija utt.).

- Jebkāda cita informācija, kas mums sniegta vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes brīdī vai sazinoties ar mums.

Papildus iepriekšminētajam Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu pareizību, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir piekritis viņa personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts pārzinim;

f) apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses, ja vien datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, neatsver šādas intereses, jo īpaši, ja dati priekšmets ir bērns.

Datu pārzinis uzglabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

- personas dati ir nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika saņemti;

- kamēr Datu pārzinis un/vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai celt prasību tiesā;

- kamēr pastāv juridisks pienākums glabāt datus, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

- kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja vien personas datu apstrādei nav cita tiesiskā pamata.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, arī datu subjekta personas datu derīguma termiņš beidzas un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datorsistēmām un elektroniski un/vai papīra dokumenti, kuros ir attiecīgie personas dati vai šie dokumenti tiek anonimizēti.

Lai izpildītu savus pienākumus pret Jums, Datu pārzinis ir tiesīgs nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kuri mūsu vārdā veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu pārzinis ir personas datu pārzinis.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu jūsu tiesiskās intereses, ja nepieciešams, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.

Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, lai sniegtu jums mērķtiecīgas reklāmas vai mārketinga paziņojumus, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Piemēram:

Mēs izmantojam Google Analytics, lai palīdzētu mums saprast, kā mūsu klienti izmanto vietni. Vairāk par to, kā Google izmanto jūsu personas informāciju, varat lasīt šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv. Varat arī atteikties no Google Analytics šeit: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.

Mēs izmantojam Google tagu pārvaldnieku; Facebook Ads reklāmguvumu uzskaite (Facebook pikseļi); Meta notikumu vadītājs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā darbojas mērķtiecīga reklamēšana, varat apmeklēt Network Advertising Initiative (“NAI”) izglītojošo lapu vietnē http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Jūs varat atteikties no mērķtiecīgas reklāmas:

FACEBOOK — https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE — https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Sīkdatnes

Sīkfails ir neliels informācijas apjoms, kas tiek lejupielādēts jūsu datorā vai ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni. Mēs izmantojam vairākas dažādas sīkdatnes, tostarp funkcionālās, veiktspējas, reklāmas un sociālo mediju vai satura sīkfailus. Sīkfaili uzlabo jūsu pārlūkošanas pieredzi, ļaujot vietnei atcerēties jūsu darbības un preferences. Tas nozīmē, ka šī informācija nav jāievada atkārtoti katru reizi, kad atgriežaties vietnē vai pārlūkojat vienu lapu uz citu. Sīkdatnes sniedz arī informāciju par to, kā cilvēki izmanto vietni, piemēram, vai tā ir viņu pirmā reize, vai viņi to bieži apmeklē.

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas likumdošanu Jums ir tiesības:

- piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības nodot šos datus citam pārzinim (datu pārnesamība);

- pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu;

- dzēst savus personas datus ("tikt aizmirstam"), ja vien likums nenosaka datu saglabāšanu;

- atsaukt savu iepriekšēju piekrišanu personas datu apstrādei;

- ierobežot jūsu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs uz laiku pārtraucam visu jūsu personas datu apstrādi;

- vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu var iesniegt, rakstot uz klientu atbalsta dienestu [email protected] .

Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un atcelšanu. Direktīva 95/46 / EK ( Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošie likumi.

Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē minkamur.lv.

Ceno.lv Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos